Maya: Diễn hoạt nhân vật ném bóng (teaser)

Bộ tài liệu đã cập nhật vào https://gum.co/tailieu3d (folder Maya)

Maya: diễn hoạt nhân vật xoay ngang (teaser)

Diễn hoạt nhân vật xoay ngang.

Bộ tài liệu đã cập nhật vào https://gum.co/tailieu3d (folder Maya)

Maya: Banh tưng theo địa hình (teaser)

Diễn hoạt banh tưng vượt địa hình.

Bộ tài liệu đã cập nhật vào https://gum.co/tailieu3d (folder Maya)

%d bloggers like this: