Zbrush: cách vẽ specular map

Zbrush: polygroup và cách xóa mesh

Trải UV kết hợp Maya và Zbrush

Zbrush: render pass và đem vào Photoshop

Zbrush: Đi lưới tự động bằng Zremesher

%d bloggers like this: