Reset animation pose script (Maya)

Simple script to reset animation pose, use it if you like. Let me know if you have better option :D
———
Script nhỏ để reset pose, ai cần thì dùng nhé

How to render Animation in Maya?

Woman rig is now having facial setup

Download link: https://gum.co/xfGDM

Tài liệu diễn hoạt bước đi trong Maya (teaser)

Tài liệu đã được cập nhật vào: gum.co/tailieu3d

Tài liệu học animation lip sync (teaser)

Bộ tài liệu đã được cập nhật vào: gum.co/tailieu3d

%d bloggers like this: