New 3D Asset: Stone Gargoyle Statue

Link to the model (Turbo Squid): link

New 3D Asset: Stone Gargoyle Statue

Link to the model (Turbo Squid): link 

Harry’s School

vẽ lại (1 khu) của trường …. (quên tên rồi) của Harry Pọt Pèo

Tình hình là model cái này xong là khỏi làm project luôn

Chắc kiếm model có sẵn

Vẽ storyboard ra có nhiều cái bất cập, phải chỉnh lại nội dung.

%d bloggers like this: