Masking và Selection Tools trong Zbrush

Masking

Phân loại:
– MaskPen (tô lên đối tượng) & MaskLasso (tùy chọn) & MaskRec (tứ giác)

Sử dụng:
1) Mask Pen
– Ctrl + Paint = Mask
– Ctrl + Alt + Paint = Xóa vùng đã Mask
– Ctrl + Click Bên Ngoài = Đảo Mask
– Ctrl + Drag Bên Ngoài = Bỏ Mask toàn bộ

2) Mask Lasso (tương tự)
– Ctrl + Drag = Mask Lasso
– Ctrl + Alt + Drag = Xóa vùng đã Mask
– Ctrl + Click Bên Ngoài = Đảo Mask

– Ctrl + Drag Bên Ngoài = Bỏ Mask toàn bộ

Selection

Phân loại:
– SelectLasso (tùy chọn) & SelectRect (tứ giác)

Sử dụng:
– Ctrl + Shift + Drag = Hiện
– Ctrl + Shift + Alt + Drag = Ẩn
– Ctrl + Shift + Drag Bên Ngoài = Đảo Select
– Ctrl + Shift + Click Bên Ngoài = Bỏ Select

Kết hợp Polygroup:
– Ctrl + Shift + Click vào Group = Hiện group chọn
– Ctrl + Shift + Drag Bên Ngoài = Đảo
– Ctrl + Shift + Click từng polygroup = Ẩn từng group

* Ghi chú:

– Buông chuột/ bút trước, buông bàn phím sau
– Mask –> Ctrl + W = group & unmask

Video hướng dẫn hay nhất mọi thời đại

How to choose, intall, use Wacom Tablet

%d bloggers like this: