“The Wacky Avengers – Short Animation” – Ha Huy Hoang

“COINS – Stop Motion Short Film” by Hà Huy Hoàng

Hà Huy Hoàng: http://splendidriver.wordpress.com/

%d bloggers like this: