Reset animation pose script (Maya)

Simple script to reset animation pose, use it if you like. Let me know if you have better option :D
———
Script nhỏ để reset pose, ai cần thì dùng nhé

Maya: cách đặt phím tắt cho script

Maya: Mel script reset animation control

zeroMel_cover

Link: https://gum.co/yClJa

Script reset animation control, hi vọng có ích cho các bạn làm animation.

%d bloggers like this: