Maya Playblast Setting

Everything I know about maya playblast setting & how to export the light video for uploading. Hope this helps. Let me know if you have better options. Cheers! :D
——————-
Cách playblast ra video nhẹ, bạn nào cần thì tham khảo nhé. Nếu bạn nào có setting tốt hơn thì nói Tr biết với nhá.

Demon (big) facial rig

Big Demon: https://gum.co/OxUmu

New 3D Asset: Lion Head Door Knocker

Turbo Squid: Check out this asset!

%d bloggers like this: